Ochrana osobných údajov

Podmienky pre webové stránky Podmienky používania

1. Podmienky

Vstupom na tieto webové stránky, súhlasíte s tým byť viazaný týmito podmienkami webových stránok a podmienkami používania a všetkými príslušnými zákonmi a predpismi, a súhlasíte, že ste zodpovední za dodržiavanie všetkých platných miestnych zákonov.

Ak nesúhlasíte s niektorou z týchto podmienok, máte zakázané používanie alebo prístup k tejto stránke.

Materiály obsiahnuté v tejto webovej stránke sú chránené príslušnými autorskými právami a právami ochranných známok.

2. Použite licencie

Nie je povolené ani dočasné stiahnutie  jednej alebo viacerých kópií materiálov (informácie alebo fotografie) na webových stránkach !

3. Všeobecné vyhlásenie

Materiály na webových stránkach Frastaj.sk sú poskytované "tak ako sú". Frastaj.sk neposkytuje žiadne záruky, výslovné alebo predpokladané, a tým odmieta a popiera všetky ostatné záruky, vrátane a bez obmedzenia predpokladané záruky alebo podmienky obchodovateľnosti, vhodnosti pre konkrétny účel alebo neporušenia duševného vlastníctva alebo iné porušenie práv. Ďalej Frastaj.sk nezaručuje ani robiť žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti, ktoré by mohli výsledky, alebo spoľahlivosti používanie materiálov na jeho internetových stránkach alebo inak týkajúce sa týchto materiálov alebo z iných stránok odkazovaných na túto stránku.

4. Obmedzenia

V žiadnom prípade Frastaj.sk alebo jeho dodávatelia zodpovednosť za žiadne škody (vrátane, bez obmedzenia, škody zo straty dát alebo zisku, alebo z dôvodu prerušenia prevádzky,) vyplývajúce z použitia alebo nemožnosti použitia materiálov na internetovej stránke Frastaj.sk je, i v prípade, že Frastaj.sk alebo Frastaj.sk splnomocnený zástupca bolo oznámené ústne, alebo písomne na možnosť vzniku týchto škôd. Pretože niektoré jurisdikcie nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie predpokladaných záruk alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, môže tieto obmedzenia nemusí vzťahovať na Vás.

5. Revízia a Errata

Materiály na internetových stránkach Frastaj.sk by mohla obsahovať technické, typografické či fotografické chyby. Frastaj.sk nezaručuje, že niektorý z materiálov na svojich webových stránkach sú presné, úplné alebo aktuálne. Frastaj.sk môže vykonávať zmeny v materiáloch obsiahnutých na svojich webových stránok kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Frastaj.sk nie je však žiadny záväzok aktualizovať materiály.

6. Odkazy

Frastaj.sk nekontroloval všetky stránky odkazujúce na jeho internetových stránkach a nenesie zodpovednosť za obsah akékoľvek takto odkázané stránky. Zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená, že o Frastaj.sk zodpovedá aj za tieto miesta. Použitie takéhoto pripojenia k  webovej stránke, je na vlastné riziko.

7. Podmienky použitie stránok Modifikácia

Frastaj.sk môže revidovať tieto podmienky používania pre svoje internetové stránky kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte byť viazaný potom aktuálne verzie týchto Podmienok používania.

8. Rozhodné právo

Akýkoľvek nárok týkajúci sa webových stránok je Frastaj.sk sa riadi zákonmi Slovenskej republiky bez ohľadu na rozpor právnych ustanovení.

Všeobecné obchodné podmienky vzťahujúce sa na Použitie webe.

Ochrana osobných údajov

Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležitá. Preto sme vyvinuli túto politiku s cieľom, aby ste pochopili, ako zbierame, používame, komunikovať a poskytovať a využívať osobných údajov. Nasledujúci popisuje našu politiku ochrany súkromia.

Pred alebo v čase zhromažďovania osobných údajov, budeme zisťovať účel, na ktorý sú údaje zhromažďované. Budeme zhromažďovať a využívať osobné údaje iba s cieľom splnenia týchto na účely špecifikované u nás a na ďalšie účely zlučiteľné, ak získame súhlas dotknutej osoby, alebo v súlade so zákonom.

Budeme len uchovávať osobné údaje po dobu nevyhnutne potrebnú na plnenie týchto účely. Budeme zhromažďovať osobné údaje, zákonnými a spravodlivé prostriedkami a tam, kde je to vhodné, s vedomím alebo súhlasom dotknutej osoby. Osobné údaje by mali byť relevantné na účely, na ktoré má byť použitý, a to v rozsahu potrebnom na tieto účely by mali byť presné, úplné a up-to-date. Budeme chrániť osobné údaje o primeraných bezpečnostných záruk proti strate alebo odcudzeniu, ako aj neoprávneným prístupom, zverejnením, kopírovanie, používanie alebo zmeny. Urobíme ľahko dostupné zákazníkom informácie o našich politikách a postupov súvisiacich so správou osobných údajov.

Zaviazali sme sa k vedeniu nášho podnikania v súlade s týmito princípmi, aby sa zabezpečilo, že dôvernosť osobných údajov je chrániť a udržiavať.

Frastaj.sk